przedsiębiorcy będący osobami fizycznymi oraz notariusze, radcy prawni, adwokaci prowadzący indywidualne kancelarieklient osobiście albo pełnomocnik legitymujący się pełnomocnictwem o charakterze szczególnym do zawarcia umowy (z podpisem poświadczonym notarialnie)
• dokument tożsamości osoby zawierającej umowę oraz zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej z data nie wcześniejsza niż 3 miesiące przed data podpisania umowy, z następującymi wyjątkami:
• notariusz - akt nominacji i wyznaczenia siedziby przez Ministra Sprawiedliwości
• radca prawny - wypis z listy radców prawnych wydany przez Okręgową Izbę Radców Prawnych
• adwokat - zaświadczenie z Okręgowej Rady Adwokackiej o prowadzeniu działalności w kancelarii adwokackiej
• zaświadczenie o Regonie i NIP
• pełnomocnictwo szczególne jeżeli umowę zawiera pełnomocnik

wspólnicy spółek cywilnychwszyscy wspólnicy łącznie albo jeden ze wspólników z pełnomocnictwem od pozostałych albo pełnomocnik legitymujący się pełnomocnictwem o charakterze szczególnym do zawarcia umowy
• dokument tożsamości osoby upoważnionej do zawarcia umowy
• umowa spółki
• zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej wszystkich wspólników z data nie wcześniejsza niż 3 miesiące przed data podpisania umowy z następującymi wyjątkami:
a. spółka cywilna notariuszy - akty nominacji i wyznaczenia siedziby przez Ministra Sprawiedliwości wszystkich notariuszy będących wspólnikami;
b. spółka cywilna radców prawnych - wypisy z listy radców prawnych wydane przez Okręgowa Izbę Radców Prawnych wszystkich radców prawnych będących wspólnikami
c. spółka cywilna adwokatów - zaświadczenia z Okręgowej Rady Adwokackiej o wykonywaniu zawodu przez wszystkich adwokatów będących wspólnikami
• zaświadczenie o Regonie i NIP
• pełnomocnictwo szczególne w przypadku gdy umowę zawiera jeden wspólnik lub pełnomocnik

spółka jawnazgodnie z zasadą reprezentacji uwidoczniona w odpisie z rejestru handlowego lub prokurent albo pełnomocnik legitymujący się pełnomocnictwem o charakterze szczególnym do zawarcia umowy
• dokument tożsamości osoby upoważnionej do zawarcia umowy
• odpis z Krajowego Rejestru Sądowego (odpis z rejestru handlowego) z data nie wcześniejsza niż 3 miesiące przed data podpisania umowy
• zaświadczenie o Regonie i NIP
• pełnomocnictwo szczególne w przypadku osób nieujawnionych w rejestrze

spółka z ograniczoną odpowiedzialnościązgodnie z zasadą reprezentacji uwidocznioną w odpisie z rejestru handlowego lub prokurent albo pełnomocnik legitymujący się pełnomocnictwem o charakterze szczególnym do zawarcia umowy

• dokument tożsamości osoby upoważnionej do zawarcia umowy
• odpis z Krajowego Rejestru Sądowego (odpis z rejestru handlowego) z data nie wcześniejsza niż 3 miesiące przed data podpisania umowy
• zaświadczenie o Regonie i NIP
• pełnomocnictwo szczególne w przypadku osób nieujawnionych w rejestrze