501 310 304
dombar@o2.pl
WARSZAWA-MOKOTÓW

Przedsiębiorstwo Usługowe
DOMBAR
ul. Wejnerta 21/23
02-619 Warszawa
NIP: 5210400375
REGON: 011785998
Rach bank: 54 1140 2004 0000 3502 3492 6065

tel: 501 310 304

Ceny pakietów (netto w PLN, zaokrąglone do wartości całkowitych):

Płatność m-ce 1 3 6 12 24
PAKIETY 0% 5% 10% 15% X
startowy X X X 49 39
podstawowy 79 75 71 67 X
standardowy 109 103 98 92 X
rozszerzony 139 132 125 118 X

Usługi dla pakietów. Pakiet wyższy zawiera usługi niższego:

startowy
  • adres do rejestracji firmy
  • adres dla poczty przychodzącej
podstawowy + powiadamianie o nowej korespondencji
standardowy + skanowanie przesyłek przychodzących 1)
roszerzony + odsyłanie przesyłek na wskazany adres 1)

1) zakres usługi określony w umowie

Do przygotowania umowy należy przesłać do PU DOMBAR:

  • Jeden z numerów rejestrowych (NIP, KRS, REGON)
  • Nazwa firmy
  • Umowa spółki - przy spółce w organizacji
  • Umowa przeniesienia udziałów wraz z Uchwałą Zgromadzenia Wspólników powołującą Zarząd - przy zakupie udziałów
  • Imię i Nazwisko, adres e-mail, numer telefonu osoby do kontaktów bieżących
  • Nazwa pakietu, lub usług dot. poczty przychodzącej
UMOWA NAJMU CZĘŚCI LOKALU Zawarta dnia ................ roku w Warszawie pomiędzy: ................ z siedzibą 02-619 Warszawa, ul. Wejnerta 21/23, NIP: ................ Nr rachunku bankowego: ................ reprezentowanym przez ................ – właściciela kontakt: dombar@o2.pl, tel. 501 310 304, zwanym dalej Wynajmującym, a firmą ................ Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, z siedzibą w ................ KRS: ................ Regon: ................ NIP: ................ którą reprezentuje ................ - ................, zwaną dalej Najemcą. Przy niniejszej umowie przedstawiono do wglądu: Wydruk Centralnej Informacji Krajowego Rejestru Sądowego - KRS nr ................ z dnia ................ roku § 1 1. Wynajmujący oddaje w najem Najemcy część lokalu nr .... znajdującego się przy ulicy Wejnerta 21/23 w Warszawie na cele związane z prowadzoną przez Najemcę działalnością gospodarczą. Wynajmujący oświadcza, posiada tytuł prawny do zawierania umów najmu. 2. Na czas trwania niniejszej umowy adres wymieniony w p.1 będzie adresem firmy Najemcy. 3. W ramach niniejszej umowy Najemca będzie mógł korzystać z przedmiotu najmu, na zasadzie współużytkowania. 4. Dokumenty księgowe Najemcy będą przechowywane w wyznaczonym do tego miejscu. 5. Wynajmujący wyraża zgodę na podawanie przez Najemcę swoim kontrahentom adresu 02-619 Warszawa, ul. Wejnerta 21/23 lok. .... jako adresu do korespondencji wyłącznie dla celów prowadzonej przez niego działalności gospodarczej. 6. Ponadto Wynajmujący zobowiązuje się do: a) odbioru i przechowywania przesyłek listowych adresowanych do Najemcy na wyżej wymieniony adres składanych przez doręczyciela w skrzynce pocztowej. b) przesyłania drogą elektroniczną do Najemcy informacji o poczcie przychodzącej wraz ze skanami do 60 stron miesięcznie odebranej korespondencji na adres e-mail: ................ (tel kontaktowy: ................ Pan/i ................). Wszelkie wiadomości przesłane na powyższy adres e-mail uważane będą jako doręczone. Wynajmujący jest upoważniony do otwierania korespondencji przychodzącej do Najemcy. c) odsyłania korespondencji na adres: ................, jeden raz w miesiącu do 10 przesyłek. d) przekazywania Najemcy przesyłek pocztowych w terminie umówionym przez obie Strony. Korespondencja nieodebrana przez Najemcę będzie niszczona po dwóch miesiącach przechowywania. § 2 Najemca przyjmuje do wiadomości, że do prawidłowego wykonania zobowiązań Wynajmującego, wymagane jest udzielenie pełnomocnictw Poczty Polskiej i InPost na odbiór korespondencji. Wynajmujący nie bierze odpowiedzialności za skutki wynikające z braku, lub z niewłaściwych pełnomocnictw. § 3 Zgody Wynajmującego wymagają: podnajem, wszystkie zmiany i ulepszenia przedmiotu najmu. § 4 Umowa zostaje zawarta na czas nieoznaczony od ................ roku z możliwością rozwiązania przez każdą ze Stron z jednomiesięcznym okresem wypowiedzenia. § 5 Najemca płacić będzie Wynajmującemu czynsz najmu w wysokości 139,00 (słownie: sto trzydzieści dziewięć 00/100) zł netto za każdy miesiąc najmu do ostatniego dnia poprzedzającego miesiąc, którego płatność dotyczy. Do czynszu zostanie dodany podatek VAT według obowiązującej stawki. Na wpłaconą kwotę Wynajmujący wystawi fakturę VAT i prześle ją do Najemcy drogą elektroniczną. Przy terminowej płatności za trzy, sześć, dwanaście miesięcy Najemcy przysługuje zniżka, odpowiednio 5%, 10%, 15%. § 6 Wynajmujący może wypowiedzieć umowę Najemcy, w trybie natychmiastowym, wtedy gdy Najemca: 1. przez swoje niewłaściwe zachowanie czyni uciążliwym korzystanie z innych lokali znajdujących się w jego sąsiedztwie, 2. używa przedmiotu najmu niezgodnie z jego przeznaczeniem, bądź też dewastuje go, 3. nie dotrzyma zobowiązań wynikających z § 5 niniejszej umowy 4. nie reaguje na wiadomości od Wynajmującego wysyłane przy pomocy któregokolwiek kanału przesyłania informacji wymienionego w § 1 p. 6b § 7 W przypadku niedotrzymania przez Najemcę zobowiązań wynikających z § 5 niniejszej umowy, Wynajmujący może wstrzymać obsługę poczty przychodzącej do Najemcy do czasu uregulowania zaległości przez Najemcę. Anulowanie przez Wynajmującego wypowiedzenia i przywrócenie umowy jest możliwe po zapłacie za zaległy i bieżący okres najmu. §8 Po rozwiązaniu umowy, Najemca zobowiązuje się, w ciągu trzech dni roboczych, podjąć kroki zmierzające do wyrejestrowania firmy z przedmiotowego adresu oraz doręczenia Wynajmującemu kopii dokumentów potwierdzających podjęcie tych kroków. W przypadku braku tych działań przez Najemcę, lub ich nieskuteczności, z tytułu dalszego korzystania z przedmiotowego adresu bez tytułu prawnego, w sposób bezumowny, Wynajmującemu przysługuje od Najemcy kara umowna w wysokości trzykrotnej kwoty jednomiesięcznego czynszu, należnego za ostatni okres rozliczeniowy obowiązywania umowy, naliczana raz w miesiącu, wymagalna od pierwszego dnia każdego rozpoczętego miesiąca bezumownego korzystania z adresu. Wynajmujący będzie zwolniony ze świadczenia usług wymienionych w § 1 oraz powiadomi organy rejestracyjne (US, ZUS, GUS, KRS/CEIDG) o rozwiązaniu umowy i utracie prawa do posługiwania się adresem określonym w §1 p.1, jako adresem siedziby firmy. Natomiast Najemca poinformuje nadawców korespondencji o adresie nowej siedziby w ciągu jednego miesiąca po rozwiązaniu umowy. § 9 Zmiany umowy będą dokonywane w formie pisemnej pod rygorem nieważności. § 10 W sprawach nie uregulowanych w niniejszej umowie będą miały zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego. § 11 Umowa zostaje sporządzona w trzech jednakowych egzemplarzach, jeden dla Wynajmującego, dwa egzemplarze dla Najemcy. ................................................... ......................................................

1. Usługa wirtualne biuro.
Pod tą nazwą kryje się adres siedziby Twojej firmy/spółki. Różnica polega na tym, że nie ponosisz kosztów wynajęcia, wyposażenia i utrzymania lokalu. Wirtualne biuro zapewnia Ci adres, obsługę korespondencji, odbiór telefonów i wiadomości fax-owych. Nie musisz myśleć o sprawach biurowych, gdyż wszystko realizowane jest bez angażowania Twojego udziału.

2. Powiadamianie o nadesłanej do Ciebie korespondencji. Czy jest dodatkowo płatne?
Po odebraniu przez wirtualne biuro przesyłki zaadresowanej na Twoją firmę, otrzymasz e-mail z krótką wiadomością o charakterze przesyłki i nadawcy.

3. Czy można otrzymywać korespondencję drogą elektroniczną?
Tak. Wirtualne biuro umożliwia taką usługę we wszystkich pakietach. Do realizacji tej usługi wypełniasz oświadczenie, upoważniające nas do wykonania jej dla Ciebie. Możemy wtedy skanować twoją korespondencję i przesyłać na Twój adres e-mail. Bez upoważnienia nie otwieramy przesyłek.

4. Czy przesyłanie korespondencji na wskazany przeze mnie adres jest dodatkowo płatne?
Nie. W każdym pakiecie przesyłamy do Ciebie nadesłaną i nie odebraną korespondencję. W pakietach różna jest tylko częstotliwość przesyłania. W sytuacjach pilnych wysyłamy korespondencję na żądanie. Wtedy pobieramy 3zł+opłata za przesyłkę.