501 310 304
dombar@o2.pl
WARSZAWA-MOKOTÓW

Przedsiębiorstwo Usługowe
DOMBAR
ul. Wejnerta 21/23
02-619 Warszawa
NIP: 5210400375
REGON: 011785998
Rach bank: 54 1140 2004 0000 3502 3492 6065

tel: 501 310 304

Ceny pakietów (netto w PLN, zaokrąglone do wartości całkowitych):

Płatność m-ce 1 3 6 12 24
PAKIETY 0% 5% 10% 15% X
startowy X X X 49 39
podstawowy 79 75 71 67 X
standardowy 109 103 98 92 X
rozszerzony 139 132 125 118 X

Usługi dla pakietów. Pakiet wyższy zawiera usługi niższego:

startowy
 • adres do rejestracji firmy
 • adres dla poczty przychodzącej
podstawowy + powiadamianie o nowej korespondencji
standardowy + skanowanie przesyłek przychodzących 1)
roszerzony + odsyłanie przesyłek na wskazany adres 1)

1) zakres usługi określony w umowie

Do przygotowania umowy należy przesłać do PU DOMBAR:

 • Jeden z numerów rejestrowych (NIP, KRS, REGON)
 • Nazwa firmy
 • Umowa spółki - przy spółce w organizacji
 • Umowa przeniesienia udziałów wraz z Uchwałą Zgromadzenia Wspólników powołującą Zarząd - przy zakupie udziałów
 • Imię i Nazwisko, adres e-mail, numer telefonu osoby do kontaktów bieżących
 • Nazwa pakietu, lub usług dot. poczty przychodzącej
UMOWA NAJMU CZĘŚCI LOKALU Zawarta dnia ................ roku w Warszawie pomiędzy: ................ z siedzibą 02-619 Warszawa, ul. Wejnerta 21/23, NIP: ................ Nr rachunku bankowego: ................ reprezentowanym przez ................ – właściciela kontakt: dombar@o2.pl, tel. 501 310 304, zwanym dalej Wynajmującym, a firmą ................ Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, z siedzibą w ................ KRS: ................ Regon: ................ NIP: ................ którą reprezentuje ................ - ................, zwaną dalej Najemcą. Przy niniejszej umowie przedstawiono do wglądu: Wydruk Centralnej Informacji Krajowego Rejestru Sądowego - KRS nr ................ z dnia ................ roku § 1 1. Wynajmujący oddaje w najem Najemcy część lokalu nr .... znajdującego się przy ulicy Wejnerta 21/23 w Warszawie na cele związane z prowadzoną przez Najemcę działalnością gospodarczą. Wynajmujący oświadcza, posiada tytuł prawny do zawierania umów najmu. 2. Na czas trwania niniejszej umowy adres wymieniony w p.1 będzie adresem firmy Najemcy. 3. W ramach niniejszej umowy Najemca będzie mógł korzystać z przedmiotu najmu, na zasadzie współużytkowania. 4. Dokumenty księgowe Najemcy będą przechowywane w wyznaczonym do tego miejscu. 5. Wynajmujący wyraża zgodę na podawanie przez Najemcę swoim kontrahentom adresu 02-619 Warszawa, ul. Wejnerta 21/23 lok. .... jako adresu do korespondencji wyłącznie dla celów prowadzonej przez niego działalności gospodarczej. 6. Ponadto Wynajmujący zobowiązuje się do: a) odbioru i przechowywania przesyłek listowych adresowanych do Najemcy na wyżej wymieniony adres składanych przez doręczyciela w skrzynce pocztowej. b) przesyłania drogą elektroniczną do Najemcy informacji o poczcie przychodzącej wraz ze skanami do 60 stron miesięcznie odebranej korespondencji na adres e-mail: ................ (tel kontaktowy: ................ Pan/i ................). Wszelkie wiadomości przesłane na powyższy adres e-mail uważane będą jako doręczone. Wynajmujący jest upoważniony do otwierania korespondencji przychodzącej do Najemcy. c) odsyłania korespondencji na adres: ................, jeden raz w miesiącu do 10 przesyłek. d) przekazywania Najemcy przesyłek pocztowych w terminie umówionym przez obie Strony. Korespondencja nieodebrana przez Najemcę będzie niszczona po dwóch miesiącach przechowywania. § 2 Najemca przyjmuje do wiadomości, że do prawidłowego wykonania zobowiązań Wynajmującego, wymagane jest udzielenie pełnomocnictw Poczty Polskiej i InPost na odbiór korespondencji. Wynajmujący nie bierze odpowiedzialności za skutki wynikające z braku, lub z niewłaściwych pełnomocnictw. § 3 Zgody Wynajmującego wymagają: podnajem, wszystkie zmiany i ulepszenia przedmiotu najmu. § 4 Umowa zostaje zawarta na czas nieoznaczony od ................ roku z możliwością rozwiązania przez każdą ze Stron z jednomiesięcznym okresem wypowiedzenia. § 5 Najemca płacić będzie Wynajmującemu czynsz najmu w wysokości 139,00 (słownie: sto trzydzieści dziewięć 00/100) zł netto za każdy miesiąc najmu do ostatniego dnia poprzedzającego miesiąc, którego płatność dotyczy. Do czynszu zostanie dodany podatek VAT według obowiązującej stawki. Na wpłaconą kwotę Wynajmujący wystawi fakturę VAT i prześle ją do Najemcy drogą elektroniczną. Przy terminowej płatności za trzy, sześć, dwanaście miesięcy Najemcy przysługuje zniżka, odpowiednio 5%, 10%, 15%. § 6 Wynajmujący może wypowiedzieć umowę Najemcy, w trybie natychmiastowym, wtedy gdy Najemca: 1. przez swoje niewłaściwe zachowanie czyni uciążliwym korzystanie z innych lokali znajdujących się w jego sąsiedztwie, 2. używa przedmiotu najmu niezgodnie z jego przeznaczeniem, bądź też dewastuje go, 3. nie dotrzyma zobowiązań wynikających z § 5 niniejszej umowy 4. nie reaguje na wiadomości od Wynajmującego wysyłane przy pomocy któregokolwiek kanału przesyłania informacji wymienionego w § 1 p. 6b § 7 W przypadku niedotrzymania przez Najemcę zobowiązań wynikających z § 5 niniejszej umowy, Wynajmujący może wstrzymać obsługę poczty przychodzącej do Najemcy do czasu uregulowania zaległości przez Najemcę. Anulowanie przez Wynajmującego wypowiedzenia i przywrócenie umowy jest możliwe po zapłacie za zaległy i bieżący okres najmu. §8 Po rozwiązaniu umowy, Najemca zobowiązuje się, w ciągu trzech dni roboczych, podjąć kroki zmierzające do wyrejestrowania firmy z przedmiotowego adresu oraz doręczenia Wynajmującemu kopii dokumentów potwierdzających podjęcie tych kroków. W przypadku braku tych działań przez Najemcę, lub ich nieskuteczności, z tytułu dalszego korzystania z przedmiotowego adresu bez tytułu prawnego, w sposób bezumowny, Wynajmującemu przysługuje od Najemcy kara umowna w wysokości trzykrotnej kwoty jednomiesięcznego czynszu, należnego za ostatni okres rozliczeniowy obowiązywania umowy, naliczana raz w miesiącu, wymagalna od pierwszego dnia każdego rozpoczętego miesiąca bezumownego korzystania z adresu. Wynajmujący będzie zwolniony ze świadczenia usług wymienionych w § 1 oraz powiadomi organy rejestracyjne (US, ZUS, GUS, KRS/CEIDG) o rozwiązaniu umowy i utracie prawa do posługiwania się adresem określonym w §1 p.1, jako adresem siedziby firmy. Natomiast Najemca poinformuje nadawców korespondencji o adresie nowej siedziby w ciągu jednego miesiąca po rozwiązaniu umowy. § 9 Zmiany umowy będą dokonywane w formie pisemnej pod rygorem nieważności. § 10 W sprawach nie uregulowanych w niniejszej umowie będą miały zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego. § 11 Umowa zostaje sporządzona w trzech jednakowych egzemplarzach, jeden dla Wynajmującego, dwa egzemplarze dla Najemcy. ................................................... ......................................................

Wirtualne biuro Warszawa, adres dla firmy, pokoje biurowe

Wirtualne biuro Warszawa Mokotów

Pod tym pojęciem wirtualnego biura mieści się zupełnie realne biuro! Oferujemy prestiżowy adres dla Państwa firmy w Warszawie na Mokotowie.

CENY WIRTUALNEGO BIURA
już od 39 zł miesięcznie

Korzystając z naszych usług, otrzymujecie Państwo do dyspozycji w pełni wyposażone, realne biuro, gotowe na Państwa przybycie. Nasz personel oferuje profesjonalną obsługę zarówno Państwu, jak i Państwa kontrahentom.

Do Państwa dyspozycji oddajemy również salę konferencyjną na max. 12 osób i pokój biurowy do spotkań w gronie max. 8 osób. Pomieszczenia wyposażone są w dostęp do Internetu, drukarkę i kopiarkę. Na życzenie możemy zapewnić obsługę cateringową. Wirtualne biuro w Warszawie na wynajem, dostępne do Waszej dyspozycji przez 24 godziny na dobę – najtaniej! Sprawdźcie sami w naszym cenniku.

Co to jest wirtualne biuro?

Jeżeli Państwa firma potrzebuje adresu, znajdziecie go u nas. Odbieramy korespondencję firmową i odsyłamy na wskazany adres. O każdej przesyłce informujemy drogą mailową. Oferta naszego adresu firmy jest skierowana do osób, które nie chcąc rezygnować z profesjonalnej obsługi, jednocześnie szukają oszczędności. Celem prowadzenia wirtualnego biura w Warszawie jest zaspokojenie potrzeb różnych firm. Adresujemy usługę zarówno do firm rozpoczynających swoją działalność, jak i do dużych, prężnie działających na polskim i zagranicznym rynku. Wirtualne biuro, z którego można korzystać przez 24 godziny na dobę w znaczący sposób ułatwia prowadzenie działalności gospodarczej. Oferta jest skierowana do osób poszukujących adresu w Warszawie, do prowadzenia działalności gospodarczej.

Wirtualne Biuro Mokotów już od 39 zł netto za miesiąc.

Poszukujesz w Warszawie adresu dla swojej Firmy, skorzystaj z usług PU DOMBAR – Wirtualnego Biura na warszawskim Mokotowie.

Usługi Wirtualnego Biura obejmują:

 • warszawski adres w dzielnicy Mokotów na potrzeby rejestracji siedziby firmy,
 • adres korespondencyjny,
 • odbiór i przechowywanie korespondencji oraz przesyłek kurierskich bez limitów ilościowych,
 • dostęp on-line do panelu klienta zawierającego dane dotyczące odebranej korespondencji oraz jej skany a także faktury i rozliczenia,
 • informowanie poprzez e-mail o nowym zdarzeniu w panelu klienta,
 • skanowanie korespondencji,
 • możliwość osobistego odbioru korespondencji lub jej odesłanie pod wskazany przez klienta adres.

W przypadku innych wymagań przygotujemy dla Ciebie indywidualną ofertę zgodną z potrzebami.

Nasi klienci otrzymują:

 • Profesjonalizm obsługi – przy usłudze Wirtualne Biuro posiadamy wieloletnie doświadczenie w obsłudze administracyjnej, księgowej i prawnej podmiotów gospodarczych. Jesteśmy otwarci na wszelkie potrzeby i sugestie klientów, służymy radą i staramy się zaspokoić ich oczekiwania. Zawsze z przyjemnością informujemy o wszelkich zdarzeniach dotyczących klienta i odpowiadamy na pytania. Wiemy, jaka odpowiedzialność wiąże się prowadzeniem Wirtualnego biura i z obsługą korespondencji Firmy klienta.
 • Stabilność usług – działalność Wirtualnego Biura prowadzimy od 2010 roku w lokalu stanowiącym naszą własność. Nie zagraża nam sytuacja, że właściciel wypowie nam umowę najmu, przez co klienci Wirtualnego Biura byliby zmuszeni do zmiany adresu firmy. Wiemy, że taka sytuacja spotkała naszych klientów w innych warszawskich wirtualnych biurach.
 • Przejrzystość umów – nie pobieramy kaucji ani depozytów. Umowy najmu Wirtualnego Biura zawierane są na czas nieoznaczony z jednomiesięcznym okresem wypowiedzenia. Na życzenie klienta, okres ten możemy zmienić. Przy płatności z góry za dłuższe okresy, umowa najmu Wirtualnego biura może zostać zawarta na czas oznaczony, jak również przewidujemy atrakcyjne rabaty cenowe. To klient decyduje jaką umowę i na jaki okres chce z nami podpisać i za jaki okres chce zapłacić.
 • Dogodny dojazd – dojazd samochodem jak i komunikacją miejską do naszego Wirtualnego Biura nie stanowią żadnego problemu. W najbliższej okolicy nie obowiązuje płatne parkowanie a biuro jest zlokalizowane przy stacji metro Wierzbno.

W naszym Wirtualnym Biurze możesz liczyć na realne korzyści.

Wirtualny adres w Warszawie oraz obsługa firmy wygodnie i najtaniej! Sprawdźcie nasz cennik oraz opinie o nas, jeśli jesteście zainteresowani wynajmem wirtualnego biura, a także kontaktujcie się z nami oraz wybierajcie usługi, jakich potrzebuje Wasza firma.