501 310 304
dombar@o2.pl
WARSZAWA-MOKOTÓW

Przedsiębiorstwo Usługowe
DOMBAR
ul. Wejnerta 21/23
02-619 Warszawa
NIP: 5210400375
REGON: 011785998
Rach bank: 54 1140 2004 0000 3502 3492 6065

tel: 501 310 304

Ceny pakietów (netto w PLN, zaokrąglone do wartości całkowitych):

Płatność m-ce 1 3 6 12 24
PAKIETY 0% 5% 10% 15% X
startowy X X X 49 39
podstawowy 79 75 71 67 X
standardowy 109 103 98 92 X
rozszerzony 139 132 125 118 X

Usługi dla pakietów. Pakiet wyższy zawiera usługi niższego:

startowy
 • adres do rejestracji firmy
 • adres dla poczty przychodzącej
podstawowy + powiadamianie o nowej korespondencji
standardowy + skanowanie przesyłek przychodzących 1)
roszerzony + odsyłanie przesyłek na wskazany adres 1)

1) zakres usługi określony w umowie

Do przygotowania umowy należy przesłać do PU DOMBAR:

 • Jeden z numerów rejestrowych (NIP, KRS, REGON)
 • Nazwa firmy
 • Umowa spółki - przy spółce w organizacji
 • Umowa przeniesienia udziałów wraz z Uchwałą Zgromadzenia Wspólników powołującą Zarząd - przy zakupie udziałów
 • Imię i Nazwisko, adres e-mail, numer telefonu osoby do kontaktów bieżących
 • Nazwa pakietu, lub usług dot. poczty przychodzącej

UMOWA NAJMU CZĘŚCI LOKALU

Zawarta dnia ................ roku w Warszawie pomiędzy: ................

z siedzibą 02-619 Warszawa, ul. Wejnerta 21/23,................

NIP: ................ Nr rachunku bankowego: ................

reprezentowanym przez ................ – właściciela

kontakt: dombar@o2.pl, tel. 501 310 304, zwanym dalej Wynajmującym,

a firmą

................ Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, z siedzibą w ................

KRS: ................ Regon: ................ NIP: ................

którą reprezentuje ................ - ................, zwaną dalej Najemcą.

Przy niniejszej umowie przedstawiono do wglądu:

Wydruk Centralnej Informacji Krajowego Rejestru Sądowego - KRS nr ................ z dnia ................ roku

§ 1

 1. Wynajmujący oddaje w najem Najemcy część lokalu nr .... znajdującego się przy ulicy Wejnerta 21/23 w Warszawie na cele związane z prowadzoną przez Najemcę działalnością gospodarczą. Wynajmujący oświadcza, że jest jedynym właścicielem przedmiotu najmu.

 2. Na czas trwania niniejszej umowy adres wymieniony w p.1 będzie adresem firmy Najemcy.

 3. W ramach niniejszej umowy Najemca będzie mógł korzystać z przedmiotu najmu, na zasadzie współużytkowania.

 4. Dokumenty księgowe Najemcy będą przechowywane w wyznaczonym do tego miejscu.

 5. Wynajmujący wyraża zgodę na podawanie przez Najemcę swoim kontrahentom adresu 02-619 Warszawa, ul. Wejnerta 21/23 lok. .... jako adresu do korespondencji wyłącznie dla celów prowadzonej przez niego działalności gospodarczej.

 6. Ponadto Wynajmujący zobowiązuje się do:

   1. odbioru i przechowywania przesyłek listowych adresowanych do Najemcy na wyżej wymieniony adres składanych przez doręczyciela w skrzynce pocztowej.

   2. przesyłania drogą elektroniczną do Najemcy informacji o poczcie przychodzącej na adres e-mail: ................ (tel kontaktowy: ................ Pan/i ................). Wszelkie wiadomości przesłane na powyższy adres e-mail uważane będą jako doręczone. Wynajmujący nie jest upoważniony do otwierania korespondencji przychodzącej do Najemcy.

   3. przekazywania Najemcy przesyłek pocztowych w terminie umówionym przez obie Strony. Korespondencja nieodebrana przez Najemcę będzie niszczona po dwóch miesiącach przechowywania.

  § 2

  Najemca przyjmuje do wiadomości, że do prawidłowego wykonania zobowiązań Wynajmującego, wymagane jest udzielenie pełnomocnictw Poczty Polskiej i InPost na odbiór korespondencji. Wynajmujący nie bierze odpowiedzialności za skutki wynikające z braku, lub z niewłaściwych pełnomocnictw.

  § 3

  Zgody Wynajmującego wymagają: podnajem, wszystkie zmiany i ulepszenia przedmiotu najmu.

  § 4

  Umowa zostaje zawarta na czas nieoznaczony od ................ roku z możliwością rozwiązania przez każdą ze Stron z jednomiesięcznym okresem wypowiedzenia.

  § 5

  Najemca płacić będzie Wynajmującemu czynsz najmu w wysokości 79,00 (słownie: siedemdziesiąt dziewięć 00/100) zł netto za każdy miesiąc najmu do ostatniego dnia poprzedzającego miesiąc, którego płatność dotyczy. Do czynszu zostanie dodany podatek VAT według obowiązującej stawki. Na wpłaconą kwotę Wynajmujący wystawi fakturę VAT i prześle ją do Najemcy drogą elektroniczną. Przy terminowej płatności za trzy, sześć, dwanaście miesięcy Najemcy przysługuje zniżka, odpowiednio 5%, 10%, 15%.

   1. odbioru i przechowywania przesyłek listowych adresowanych do Najemcy na wyżej wymieniony adres składanych przez doręczyciela w skrzynce pocztowej.

   2. przesyłania drogą elektroniczną do Najemcy informacji o poczcie przychodzącej wraz ze skanami do 60 stron miesięcznie odebranej korespondencji na adres e-mail: ................ (tel kontaktowy: ................ Pan/i ................). Wszelkie wiadomości przesłane na powyższy adres e-mail uważane będą jako doręczone. Wynajmujący jest upoważniony do otwierania korespondencji przychodzącej do Najemcy.

   1. przekazywania Najemcy przesyłek pocztowych w terminie umówionym przez obie Strony. Korespondencja nieodebrana przez Najemcę będzie niszczona po dwóch miesiącach przechowywania.

  § 2

  Najemca przyjmuje do wiadomości, że do prawidłowego wykonania zobowiązań Wynajmującego, wymagane jest udzielenie pełnomocnictw Poczty Polskiej i InPost na odbiór korespondencji. Wynajmujący nie bierze odpowiedzialności za skutki wynikające z braku, lub z niewłaściwych pełnomocnictw.

  § 3

  Zgody Wynajmującego wymagają: podnajem, wszystkie zmiany i ulepszenia przedmiotu najmu.

  § 4

  Umowa zostaje zawarta na czas nieoznaczony od ................ roku z możliwością rozwiązania przez każdą ze Stron z jednomiesięcznym okresem wypowiedzenia.

  § 5

  Najemca płacić będzie Wynajmującemu czynsz najmu w wysokości 109,00 (słownie: sto dziewięć 00/100) zł netto za każdy miesiąc najmu do ostatniego dnia poprzedzającego miesiąc, którego płatność dotyczy. Do czynszu zostanie dodany podatek VAT według obowiązującej stawki. Na wpłaconą kwotę Wynajmujący wystawi fakturę VAT i prześle ją do Najemcy drogą elektroniczną. Przy terminowej płatności za trzy, sześć, dwanaście miesięcy Najemcy przysługuje zniżka, odpowiednio 5%, 10%, 15%.

   1. odbioru i przechowywania przesyłek listowych adresowanych do Najemcy na wyżej wymieniony adres składanych przez doręczyciela w skrzynce pocztowej.

   2. przesyłania drogą elektroniczną do Najemcy informacji o poczcie przychodzącej wraz ze skanami do 60 stron miesięcznie odebranej korespondencji na adres e-mail: ................ (tel kontaktowy: ................ Pan/i ................). Wszelkie wiadomości przesłane na powyższy adres e-mail uważane będą jako doręczone. Wynajmujący jest upoważniony do otwierania korespondencji przychodzącej do Najemcy.

   3. odsyłania korespondencji na adres: ................, jeden raz w miesiącu do 10 przesyłek.

   4. przekazywania Najemcy przesyłek pocztowych w terminie umówionym przez obie Strony. Korespondencja nieodebrana przez Najemcę będzie niszczona po dwóch miesiącach przechowywania.

  § 2

  Najemca przyjmuje do wiadomości, że do prawidłowego wykonania zobowiązań Wynajmującego, wymagane jest udzielenie pełnomocnictw Poczty Polskiej i InPost na odbiór korespondencji. Wynajmujący nie bierze odpowiedzialności za skutki wynikające z braku, lub z niewłaściwych pełnomocnictw.

  § 3

  Zgody Wynajmującego wymagają: podnajem, wszystkie zmiany i ulepszenia przedmiotu najmu.

  § 4

  Umowa zostaje zawarta na czas nieoznaczony od ................ roku z możliwością rozwiązania przez każdą ze Stron z jednomiesięcznym okresem wypowiedzenia.

  § 5

  Najemca płacić będzie Wynajmującemu czynsz najmu w wysokości 139,00 (słownie: sto trzydzieści dziewięć 00/100) zł netto za każdy miesiąc najmu do ostatniego dnia poprzedzającego miesiąc, którego płatność dotyczy. Do czynszu zostanie dodany podatek VAT według obowiązującej stawki. Na wpłaconą kwotę Wynajmujący wystawi fakturę VAT i prześle ją do Najemcy drogą elektroniczną. Przy terminowej płatności za trzy, sześć, dwanaście miesięcy Najemcy przysługuje zniżka, odpowiednio 5%, 10%, 15%.

§ 6

Wynajmujący może wypowiedzieć umowę Najemcy, w trybie natychmiastowym, wtedy gdy Najemca:

 1. przez swoje niewłaściwe zachowanie czyni uciążliwym korzystanie z innych lokali znajdujących się w jego sąsiedztwie,

 2. używa przedmiotu najmu niezgodnie z jego przeznaczeniem, bądź też dewastuje go,

 3. nie dotrzyma zobowiązań wynikających z § 5 niniejszej umowy

 4. nie reaguje na wiadomości od Wynajmującego wysyłane przy pomocy któregokolwiek kanału przesyłania informacji wymienionego w § 1 p. 6b

§ 7

W przypadku niedotrzymania przez Najemcę zobowiązań wynikających z § 5 niniejszej umowy, Wynajmujący może wstrzymać obsługę poczty przychodzącej do Najemcy do czasu uregulowania zaległości przez Najemcę. Anulowanie przez Wynajmującego wypowiedzenia i przywrócenie umowy jest możliwe po zapłacie za zaległy i bieżący okres najmu.

§8

Po rozwiązaniu umowy, Najemca zobowiązuje się, w ciągu trzech dni roboczych, podjąć kroki zmierzające do wyrejestrowania firmy z przedmiotowego adresu oraz doręczenia Wynajmującemu kopii dokumentów potwierdzających podjęcie tych kroków. W przypadku braku tych działań przez Najemcę, lub ich nieskuteczności, z tytułu dalszego korzystania z przedmiotowego adresu bez tytułu prawnego, w sposób bezumowny, Wynajmującemu przysługuje od Najemcy kara umowna w wysokości trzykrotnej kwoty jednomiesięcznego czynszu, należnego za ostatni okres rozliczeniowy obowiązywania umowy, naliczana raz w miesiącu, wymagalna od pierwszego dnia każdego rozpoczętego miesiąca bezumownego korzystania z adresu. Wynajmujący będzie zwolniony ze świadczenia usług wymienionych w § 1 oraz powiadomi organy rejestracyjne (US, ZUS, GUS, KRS/CEIDG) o rozwiązaniu umowy i utracie prawa do posługiwania się adresem określonym w §1 p.1, jako adresem siedziby firmy. Natomiast Najemca poinformuje nadawców korespondencji o adresie nowej siedziby w ciągu jednego miesiąca po rozwiązaniu umowy.

§ 9

Zmiany umowy będą dokonywane w formie pisemnej pod rygorem nieważności.

§ 10

W sprawach nie uregulowanych w niniejszej umowie będą miały zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego.

§ 11

Umowa zostaje sporządzona w trzech jednakowych egzemplarzach, jeden dla Wynajmującego, dwa egzemplarze dla Najemcy.
................................................... ......................................................

Wirtualne biuro Warszawa, adres dla firmy, pokoje biurowe

Wirtualne biuro Warszawa Mokotów
Pod tym pojęciem wirtualnego biura mieści się zupełnie realne biuro! Oferujemy prestiżowy adres dla Państwa firmy w Warszawie na Mokotowie.

CENY WIRTUALNEGO BIURA
już od 39 zł miesięcznie

Korzystając z naszych usług, otrzymujecie Państwo do dyspozycji w pełni wyposażone, realne biuro, gotowe na Państwa przybycie. Nasz personel oferuje profesjonalną obsługę zarówno Państwu, jak i Państwa kontrahentom.

Do Państwa dyspozycji oddajemy również salę konferencyjną na max. 12 osób i pokój biurowy do spotkań w gronie max. 8 osób. Pomieszczenia wyposażone są w dostęp do Internetu, drukarkę i kopiarkę. Na życzenie możemy zapewnić obsługę cateringową. Wirtualne biuro w Warszawie na wynajem, dostępne do Waszej dyspozycji przez 24 godziny na dobę – najtaniej! Sprawdźcie sami w naszym cenniku.

Co to jest wirtualne biuro?

Jeżeli Państwa firma potrzebuje adresu, znajdziecie go u nas. Odbieramy korespondencję firmową i odsyłamy na wskazany adres. O każdej przesyłce informujemy drogą mailową. Oferta naszego adresu firmy jest skierowana do osób, które nie chcąc rezygnować z profesjonalnej obsługi, jednocześnie szukają oszczędności. Celem prowadzenia wirtualnego biura w Warszawie jest zaspokojenie potrzeb różnych firm. Adresujemy usługę zarówno do firm rozpoczynających swoją działalność, jak i do dużych, prężnie działających na polskim i zagranicznym rynku. Wirtualne biuro, z którego można korzystać przez 24 godziny na dobę w znaczący sposób ułatwia prowadzenie działalności gospodarczej. Oferta jest skierowana do osób poszukujących adresu w Warszawie, do prowadzenia działalności gospodarczej.

Oferujemy:

•Adres do prowadzenia działalności gospodarczej
•Adres do korespondencji
•Numer telefonu i faksu
•Obsługę sekretariatu
•Przesyłanie poczty przychodzącej na inny adres
•Wynajęcie sali konferencyjnej oraz pokoju, jak również biurek do pracy na godziny

Wirtualny adres w Warszawie oraz obsługa firmy wygodnie i najtaniej! Sprawdźcie nasz cennik oraz opinie o nas, jeśli jesteście zainteresowani wynajmem wirtualnego biura, a także kontaktujcie się z nami oraz wybierajcie usługi, jakich potrzebuje Wasza firma.