• wirtualne biuro

  Sam decydujesz o miesięcznym budżecie na utrzymanie i obsługę biura. Jeżeli nie znajdziesz odpowiedniego, istnieje możliwość skonfigurowania Pakietu właściwego dla Twoich indywidualnych potrzeb.
 • pokoje biurowe

  Nie ma potrzeby utrzymywania lokalu biurowego na sporadyczne spotkania z kontrahentem, czy personelem. Pokoje biurowe są sposobem na rozwiązanie tego problemu za niewielkie pieniądze.
 • coworking

  Coworking to oferta skierowana do osób, które potrzebują miejsca pracy dla siebie lub pracowników. Poza profesjonalną obsługą, proponujemy również wygodne stanowisko pracy w atrakcyjnej lokalizacji i cenie.
 • księgowość

  Jeżeli masz problem z dziedziny księgowości, skorzystaj z formularza kontaktowego i przedstaw swoje oczekiwania. W najbliższym czasie odpowiemy na twoją wiadomość przesyłając ofertę współpracy.
 • pomoc prawna

  Gdy chcesz zorientować się na temat współpracy w zakresie pomocy prawnej, przedstaw swoje oczekiwania w formularzu kontaktowym. W najbliższym czasie postaramy się odpowiedzieć i przesłać ofertę.

Firma P.U. DOMBAR istnieje od 1989 roku. Zajmuje się szeroko rozumianą tematyką nieruchomościową od pośrednictwa do wynajmu własnych pomieszczeń biurowych oraz outsourceing`u biurowego w postaci :

 • wirtualnego biura - wynajmu adresu biurowego do celu rejestracji działalności gospodarczej oraz obsługi korespondencji;
 • wynajmu pokoi biurowych do szkoleń, rekrutacji, konferencji, negocjacji itp;
 • wynajmu biurek do pracy w systemie coworkingu.

 

501 310 304
dombar@o2.pl
WARSZAWA-MOKOTÓW

Przedsiębiorstwo Usługowe
DOMBAR
ul. Wejnerta 21/23
02-619 Warszawa
NIP: 5210400375
REGON: 011785998
Rach bank: 54 1140 2004 0000 3502 3492 6065

tel: 501 310 304

Ceny pakietów (netto w PLN, zaokrąglone do wartości całkowitych):

Płatność m-ce 1 3 6 12 24
PAKIETY 0% 5% 10% 15% X
startowy X X X 49 39
podstawowy 79 75 71 67 X
standardowy 109 103 98 92 X
rozszerzony 139 132 125 118 X

Usługi dla pakietów. Pakiet wyższy zawiera usługi niższego:

startowy
 • adres do rejestracji firmy
 • adres dla poczty przychodzącej
podstawowy + powiadamianie o nowej korespondencji
standardowy + skanowanie przesyłek przychodzących 1)
roszerzony + odsyłanie przesyłek na wskazany adres 1)

1) zakres usługi określony w umowie

Do przygotowania umowy należy przesłać do PU DOMBAR:

 • Jeden z numerów rejestrowych (NIP, KRS, REGON)
 • Nazwa firmy
 • Umowa spółki - przy spółce w organizacji
 • Umowa przeniesienia udziałów wraz z Uchwałą Zgromadzenia Wspólników powołującą Zarząd - przy zakupie udziałów
 • Imię i Nazwisko, adres e-mail, numer telefonu osoby do kontaktów bieżących
 • Nazwa pakietu, lub usług dot. poczty przychodzącej
UMOWA NAJMU CZĘŚCI LOKALU Zawarta dnia ................ roku w Warszawie pomiędzy: ................ z siedzibą 02-619 Warszawa, ul. Wejnerta 21/23, NIP: ................ Nr rachunku bankowego: ................ reprezentowanym przez ................ – właściciela kontakt: dombar@o2.pl, tel. 501 310 304, zwanym dalej Wynajmującym, a firmą ................ Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, z siedzibą w ................ KRS: ................ Regon: ................ NIP: ................ którą reprezentuje ................ - ................, zwaną dalej Najemcą. Przy niniejszej umowie przedstawiono do wglądu: Wydruk Centralnej Informacji Krajowego Rejestru Sądowego - KRS nr ................ z dnia ................ roku § 1 1. Wynajmujący oddaje w najem Najemcy część lokalu nr .... znajdującego się przy ulicy Wejnerta 21/23 w Warszawie na cele związane z prowadzoną przez Najemcę działalnością gospodarczą. Wynajmujący oświadcza, posiada tytuł prawny do zawierania umów najmu. 2. Na czas trwania niniejszej umowy adres wymieniony w p.1 będzie adresem firmy Najemcy. 3. W ramach niniejszej umowy Najemca będzie mógł korzystać z przedmiotu najmu, na zasadzie współużytkowania. 4. Dokumenty księgowe Najemcy będą przechowywane w wyznaczonym do tego miejscu. 5. Wynajmujący wyraża zgodę na podawanie przez Najemcę swoim kontrahentom adresu 02-619 Warszawa, ul. Wejnerta 21/23 lok. .... jako adresu do korespondencji wyłącznie dla celów prowadzonej przez niego działalności gospodarczej. 6. Ponadto Wynajmujący zobowiązuje się do: a) odbioru i przechowywania przesyłek listowych adresowanych do Najemcy na wyżej wymieniony adres składanych przez doręczyciela w skrzynce pocztowej. b) przesyłania drogą elektroniczną do Najemcy informacji o poczcie przychodzącej wraz ze skanami do 60 stron miesięcznie odebranej korespondencji na adres e-mail: ................ (tel kontaktowy: ................ Pan/i ................). Wszelkie wiadomości przesłane na powyższy adres e-mail uważane będą jako doręczone. Wynajmujący jest upoważniony do otwierania korespondencji przychodzącej do Najemcy. c) odsyłania korespondencji na adres: ................, jeden raz w miesiącu do 10 przesyłek. d) przekazywania Najemcy przesyłek pocztowych w terminie umówionym przez obie Strony. Korespondencja nieodebrana przez Najemcę będzie niszczona po dwóch miesiącach przechowywania. § 2 Najemca przyjmuje do wiadomości, że do prawidłowego wykonania zobowiązań Wynajmującego, wymagane jest udzielenie pełnomocnictw Poczty Polskiej i InPost na odbiór korespondencji. Wynajmujący nie bierze odpowiedzialności za skutki wynikające z braku, lub z niewłaściwych pełnomocnictw. § 3 Zgody Wynajmującego wymagają: podnajem, wszystkie zmiany i ulepszenia przedmiotu najmu. § 4 Umowa zostaje zawarta na czas nieoznaczony od ................ roku z możliwością rozwiązania przez każdą ze Stron z jednomiesięcznym okresem wypowiedzenia. § 5 Najemca płacić będzie Wynajmującemu czynsz najmu w wysokości 139,00 (słownie: sto trzydzieści dziewięć 00/100) zł netto za każdy miesiąc najmu do ostatniego dnia poprzedzającego miesiąc, którego płatność dotyczy. Do czynszu zostanie dodany podatek VAT według obowiązującej stawki. Na wpłaconą kwotę Wynajmujący wystawi fakturę VAT i prześle ją do Najemcy drogą elektroniczną. Przy terminowej płatności za trzy, sześć, dwanaście miesięcy Najemcy przysługuje zniżka, odpowiednio 5%, 10%, 15%. § 6 Wynajmujący może wypowiedzieć umowę Najemcy, w trybie natychmiastowym, wtedy gdy Najemca: 1. przez swoje niewłaściwe zachowanie czyni uciążliwym korzystanie z innych lokali znajdujących się w jego sąsiedztwie, 2. używa przedmiotu najmu niezgodnie z jego przeznaczeniem, bądź też dewastuje go, 3. nie dotrzyma zobowiązań wynikających z § 5 niniejszej umowy 4. nie reaguje na wiadomości od Wynajmującego wysyłane przy pomocy któregokolwiek kanału przesyłania informacji wymienionego w § 1 p. 6b § 7 W przypadku niedotrzymania przez Najemcę zobowiązań wynikających z § 5 niniejszej umowy, Wynajmujący może wstrzymać obsługę poczty przychodzącej do Najemcy do czasu uregulowania zaległości przez Najemcę. Anulowanie przez Wynajmującego wypowiedzenia i przywrócenie umowy jest możliwe po zapłacie za zaległy i bieżący okres najmu. §8 Po rozwiązaniu umowy, Najemca zobowiązuje się, w ciągu trzech dni roboczych, podjąć kroki zmierzające do wyrejestrowania firmy z przedmiotowego adresu oraz doręczenia Wynajmującemu kopii dokumentów potwierdzających podjęcie tych kroków. W przypadku braku tych działań przez Najemcę, lub ich nieskuteczności, z tytułu dalszego korzystania z przedmiotowego adresu bez tytułu prawnego, w sposób bezumowny, Wynajmującemu przysługuje od Najemcy kara umowna w wysokości trzykrotnej kwoty jednomiesięcznego czynszu, należnego za ostatni okres rozliczeniowy obowiązywania umowy, naliczana raz w miesiącu, wymagalna od pierwszego dnia każdego rozpoczętego miesiąca bezumownego korzystania z adresu. Wynajmujący będzie zwolniony ze świadczenia usług wymienionych w § 1 oraz powiadomi organy rejestracyjne (US, ZUS, GUS, KRS/CEIDG) o rozwiązaniu umowy i utracie prawa do posługiwania się adresem określonym w §1 p.1, jako adresem siedziby firmy. Natomiast Najemca poinformuje nadawców korespondencji o adresie nowej siedziby w ciągu jednego miesiąca po rozwiązaniu umowy. § 9 Zmiany umowy będą dokonywane w formie pisemnej pod rygorem nieważności. § 10 W sprawach nie uregulowanych w niniejszej umowie będą miały zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego. § 11 Umowa zostaje sporządzona w trzech jednakowych egzemplarzach, jeden dla Wynajmującego, dwa egzemplarze dla Najemcy. ................................................... ......................................................