501 310 304
dombar@o2.pl
WARSZAWA-MOKOTÓW

Przedsiębiorstwo Usługowe
DOMBAR
ul. Wejnerta 21/23
02-619 Warszawa
NIP: 5210400375
REGON: 011785998
Rach bank: 54 1140 2004 0000 3502 3492 6065

tel: 501 310 304

Ceny pakietów (netto w PLN, zaokrąglone do wartości całkowitych):

Płatność m-ce 1 3 6 12 24
PAKIETY 0% 5% 10% 15% X
startowy X X X 49 39
podstawowy 79 75 71 67 X
standardowy 109 103 98 92 X
rozszerzony 139 132 125 118 X

Usługi dla pakietów. Pakiet wyższy zawiera usługi niższego:

startowy
  • adres do rejestracji firmy
  • adres dla poczty przychodzącej
podstawowy + powiadamianie o nowej korespondencji
standardowy + skanowanie przesyłek przychodzących 1)
roszerzony + odsyłanie przesyłek na wskazany adres 1)

1) zakres usługi określony w umowie

Do przygotowania umowy należy przesłać do PU DOMBAR:

  • Jeden z numerów rejestrowych (NIP, KRS, REGON)
  • Nazwa firmy
  • Umowa spółki - przy spółce w organizacji
  • Umowa przeniesienia udziałów wraz z Uchwałą Zgromadzenia Wspólników powołującą Zarząd - przy zakupie udziałów
  • Imię i Nazwisko, adres e-mail, numer telefonu osoby do kontaktów bieżących
  • Nazwa pakietu, lub usług dot. poczty przychodzącej
UMOWA NAJMU CZĘŚCI LOKALU Zawarta dnia ................ roku w Warszawie pomiędzy: ................ z siedzibą 02-619 Warszawa, ul. Wejnerta 21/23, NIP: ................ Nr rachunku bankowego: ................ reprezentowanym przez ................ – właściciela kontakt: dombar@o2.pl, tel. 501 310 304, zwanym dalej Wynajmującym, a firmą ................ Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, z siedzibą w ................ KRS: ................ Regon: ................ NIP: ................ którą reprezentuje ................ - ................, zwaną dalej Najemcą. Przy niniejszej umowie przedstawiono do wglądu: Wydruk Centralnej Informacji Krajowego Rejestru Sądowego - KRS nr ................ z dnia ................ roku § 1 1. Wynajmujący oddaje w najem Najemcy część lokalu nr .... znajdującego się przy ulicy Wejnerta 21/23 w Warszawie na cele związane z prowadzoną przez Najemcę działalnością gospodarczą. Wynajmujący oświadcza, posiada tytuł prawny do zawierania umów najmu. 2. Na czas trwania niniejszej umowy adres wymieniony w p.1 będzie adresem firmy Najemcy. 3. W ramach niniejszej umowy Najemca będzie mógł korzystać z przedmiotu najmu, na zasadzie współużytkowania. 4. Dokumenty księgowe Najemcy będą przechowywane w wyznaczonym do tego miejscu. 5. Wynajmujący wyraża zgodę na podawanie przez Najemcę swoim kontrahentom adresu 02-619 Warszawa, ul. Wejnerta 21/23 lok. .... jako adresu do korespondencji wyłącznie dla celów prowadzonej przez niego działalności gospodarczej. 6. Ponadto Wynajmujący zobowiązuje się do: a) odbioru i przechowywania przesyłek listowych adresowanych do Najemcy na wyżej wymieniony adres składanych przez doręczyciela w skrzynce pocztowej. b) przesyłania drogą elektroniczną do Najemcy informacji o poczcie przychodzącej wraz ze skanami do 60 stron miesięcznie odebranej korespondencji na adres e-mail: ................ (tel kontaktowy: ................ Pan/i ................). Wszelkie wiadomości przesłane na powyższy adres e-mail uważane będą jako doręczone. Wynajmujący jest upoważniony do otwierania korespondencji przychodzącej do Najemcy. c) odsyłania korespondencji na adres: ................, jeden raz w miesiącu do 10 przesyłek. d) przekazywania Najemcy przesyłek pocztowych w terminie umówionym przez obie Strony. Korespondencja nieodebrana przez Najemcę będzie niszczona po dwóch miesiącach przechowywania. § 2 Najemca przyjmuje do wiadomości, że do prawidłowego wykonania zobowiązań Wynajmującego, wymagane jest udzielenie pełnomocnictw Poczty Polskiej i InPost na odbiór korespondencji. Wynajmujący nie bierze odpowiedzialności za skutki wynikające z braku, lub z niewłaściwych pełnomocnictw. § 3 Zgody Wynajmującego wymagają: podnajem, wszystkie zmiany i ulepszenia przedmiotu najmu. § 4 Umowa zostaje zawarta na czas nieoznaczony od ................ roku z możliwością rozwiązania przez każdą ze Stron z jednomiesięcznym okresem wypowiedzenia. § 5 Najemca płacić będzie Wynajmującemu czynsz najmu w wysokości 139,00 (słownie: sto trzydzieści dziewięć 00/100) zł netto za każdy miesiąc najmu do ostatniego dnia poprzedzającego miesiąc, którego płatność dotyczy. Do czynszu zostanie dodany podatek VAT według obowiązującej stawki. Na wpłaconą kwotę Wynajmujący wystawi fakturę VAT i prześle ją do Najemcy drogą elektroniczną. Przy terminowej płatności za trzy, sześć, dwanaście miesięcy Najemcy przysługuje zniżka, odpowiednio 5%, 10%, 15%. § 6 Wynajmujący może wypowiedzieć umowę Najemcy, w trybie natychmiastowym, wtedy gdy Najemca: 1. przez swoje niewłaściwe zachowanie czyni uciążliwym korzystanie z innych lokali znajdujących się w jego sąsiedztwie, 2. używa przedmiotu najmu niezgodnie z jego przeznaczeniem, bądź też dewastuje go, 3. nie dotrzyma zobowiązań wynikających z § 5 niniejszej umowy 4. nie reaguje na wiadomości od Wynajmującego wysyłane przy pomocy któregokolwiek kanału przesyłania informacji wymienionego w § 1 p. 6b § 7 W przypadku niedotrzymania przez Najemcę zobowiązań wynikających z § 5 niniejszej umowy, Wynajmujący może wstrzymać obsługę poczty przychodzącej do Najemcy do czasu uregulowania zaległości przez Najemcę. Anulowanie przez Wynajmującego wypowiedzenia i przywrócenie umowy jest możliwe po zapłacie za zaległy i bieżący okres najmu. §8 Po rozwiązaniu umowy, Najemca zobowiązuje się, w ciągu trzech dni roboczych, podjąć kroki zmierzające do wyrejestrowania firmy z przedmiotowego adresu oraz doręczenia Wynajmującemu kopii dokumentów potwierdzających podjęcie tych kroków. W przypadku braku tych działań przez Najemcę, lub ich nieskuteczności, z tytułu dalszego korzystania z przedmiotowego adresu bez tytułu prawnego, w sposób bezumowny, Wynajmującemu przysługuje od Najemcy kara umowna w wysokości trzykrotnej kwoty jednomiesięcznego czynszu, należnego za ostatni okres rozliczeniowy obowiązywania umowy, naliczana raz w miesiącu, wymagalna od pierwszego dnia każdego rozpoczętego miesiąca bezumownego korzystania z adresu. Wynajmujący będzie zwolniony ze świadczenia usług wymienionych w § 1 oraz powiadomi organy rejestracyjne (US, ZUS, GUS, KRS/CEIDG) o rozwiązaniu umowy i utracie prawa do posługiwania się adresem określonym w §1 p.1, jako adresem siedziby firmy. Natomiast Najemca poinformuje nadawców korespondencji o adresie nowej siedziby w ciągu jednego miesiąca po rozwiązaniu umowy. § 9 Zmiany umowy będą dokonywane w formie pisemnej pod rygorem nieważności. § 10 W sprawach nie uregulowanych w niniejszej umowie będą miały zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego. § 11 Umowa zostaje sporządzona w trzech jednakowych egzemplarzach, jeden dla Wynajmującego, dwa egzemplarze dla Najemcy. ................................................... ......................................................

§ 1. Postanowienia ogólne

Każdy użytkownik czytając, przeglądając lub używając serwis internetowy wirtualnebiurowarszawamokotow.pl akceptuje poniższe zasady. Firma P.U. DOMBAR zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w Polityce Prywatności. Każdego użytkownika serwisu wirtualnebiurowarszawamokotow.pl obowiązuje aktualna Polityka Prywatności. Jeżeli nie akceptują Państwo naszej Polityki Prywatności, prosimy nie odwiedzać naszych stron www.

§ 2. Dane osobowe

Podczas korzystania z serwisu wirtualnebiurowarszawamokotow.pl mogą Państwo zostać poproszeni o podanie niektórych swoich danych osobowych poprzez wypełnienie formularza. Wypełnienie pól formularza dotyczących danych, które są niezbędne z uwagi na sposób funkcjonowania systemu informatycznego, właściwość usługi lub są wymagane prawem jest obowiązkowe. Niewypełnienie wymaganych pól formularza zablokuje czynność, której dane dotyczyły. Dane osobowe użytkowników są przechowywane i przetwarzane w sposób zgodny z zakresem udzielonego przez użytkownika zezwolenia oraz wymogami prawa polskiego, w szczególności w zgodzie z ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 r. (Dz. U. Nr 133, poz. 883 z późn. zm.). Zbiór zgromadzonych danych osobowych traktowany jest jako wydzielona baza danych, przechowywana na serwerze Serwisu w specjalnej strefie bezpieczeństwa, z ograniczonym dostępem. Firma nie przekazuje, nie sprzedaje i nie użycza zgromadzonych danych osobowych użytkowników serwisu innym osobom lub instytucjom, chyba że dzieje się to za wyraźną zgodą lub na życzenie użytkownika, lub też gdy wymagają tego obowiązujące przepisy prawa.

§ 3. Niezapowiedziane wiadomości

Zastrzegamy sobie prawo do wysyłania wiadomości osobom, których dane kontaktowe uzyskamy dzięki działalności związanej z serwisem wirtualnebiurowarszawamokotow.pl, z wyłączeniem informacji handlowej w rozumieniu ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną (o ile użytkownik nie wyraził zgody na przesłanie tego typu informacji).

§ 4. Technologia cookies

Niektóre strony naszego serwisu mogą wykorzystywać cookies (niewielka porcja informacji zapisywana przez serwer na komputerze użytkownika w pliku cookie.txt, którą to serwer może odczytać przy ponownym połączeniu się z tego samego komputera), do celów statystycznych lub ułatwienia korzystania z funkcjonalności serwisu. Warunkiem działania tych plików jest ich akceptacja przez przeglądarkę użytkownika oraz nie usuwanie ich z dysku. Działanie (dostępność) witryny wirtualnebiurowarszawamokotow.pl nie wymaga akceptacji cookies. Więcej informacji na temat wyłączania cookies dostarczają instrukcje poszczególnych przeglądarek oraz treść sekcji "help" danej przeglądarki.

§ 5. Zastrzeżenia prawne

Zawartość serwisu jest własnością firmy P.U. DOMBAR i jest chroniona przepisami prawa, w szczególności Ustawą z dnia 04.02.1994r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U. 94/24/83 z późn. zm.). Firma P.U. DOMBAR nie ponosi odpowiedzialności z tytułu ewentualnych szkód poniesionych przez użytkowników serwisu lub osoby trzecie w związku z korzystaniem z serwisu.